Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Backstreet Fashion B.V. h.o.d.n. Modernekunstveiling.nl t.h.o.d.n. Kunstenaarsveiling.nl
Het Veer 78
1633 HE Avenhorn
Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 36008130

 

Algemeen, toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, middels veiling via de websites www.modernekunstveiling.nl en www.kunstenaarsveiling.nl van Backstreet Fashion B.V. h.o.d.n. Modernekunstveiling.nl, t.h.o.d.n. Kunstenaarsveiling.nl, gevestigd te Avenhorn, hierna te noemen “Backstreet”.
 2. Backstreet is een onderneming die via de website www.modernekunstveiling.nl zelf Kunstwerken verkoopt middels veiling en een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.kunstenaarsveiling.nl aan Kunstenaars en de Wederpartij de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen ten behoeve van het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot een Kunstwerk. Backstreet is zelf geen partij bij via de website www.kunstenaarsveiling.nl tot stand gekomen overeenkomsten tussen de Wederpartij en de Kunstenaar.
 3. Naast deze voorwaarden kunnen per veiling aanvullende, specifieke bepalingen van toepassing zijn. Deze zullen op de website kernbaar worden gemaakt. De aanvullende, specifieke voorwaarden gaan voor op eventuele gelijkluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 6. Indien Backstreet deze algemene voorwaarden al meerdere aan de Wederpartij – al dan niet via de website – ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Backstreet hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Aanbieder: Backstreet dan wel de Kunstenaar zelf die via de Website een Kunstwerk ter veiling aanbiedt;
 2. Biedvoet: het per Kavel op voorhand ingestelde minimale bedrag waarmee de Wederpartij zijn Bod kan verhogen;
 3. Bod: een door de Wederpartij uit te brengen of uitgebracht bod op een Kunstwerk;
 4. Dienstverlening: de mogelijkheid die Backstreet aan Kunstenaars en de Wederpartij biedt om via de Website met elkaar in contact te komen ten behoeve van het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot een Kunstwerk en/of de mogelijkheid om via de Website op een Kunstwerk te bieden;
 5. Gebruikersnaam: de door de Wederpartij bij Inschrijving op te geven unieke gebruikersnaam (Nickname);
 6. Inschrijving: inschrijving van de Wederpartij voor deelname aan veilingen;
 7. Kavel: een Kunstwerk dat (of een aantal Kunstwerken die samen onder één nummer) wordt geveild;
 8. Kunstenaar: de persoon die een Kunstwerk vervaardigd heeft;
 9. Kunstwerk: de roerende zaak die via de Website door de Aanbieder ter veiling wordt aangeboden en waarop de Wederpartij via de Website kan bieden;
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Backstreet en de Wederpartij op grond waarvan de Wederpartij gebruik mag maken van de dienstverlening van Backstreet via de Website;
 11. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
 12. Veiling: veiling van een Kunstwerk van de Aanbieder die plaatsvindt via de Website;
 13. Wachtwoord: een door de Wederpartij bij Inschrijving op te geven uniek wachtwoord;
 14. Wederpartij: de bieder respectievelijk de koper;
 15. Website: de in artikel 1 lid 1 genoemde websites die Backstreet ten behoeve van haar dienstverlening in stand houdt.

Inschrijving en Verplichtingen Wederpartij

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienstverlening moet de Wederpartij zich via de Website inschrijven.
 2. Een Inschrijving komt tot stand nadat de Wederpartij zich middels het inschrijfformulier en de overige instructies op de Website heeft ingeschreven voor deelname aan Veilingen en deze Inschrijving door Backstreet schriftelijk is bevestigd op het door de Wederpartij bij Inschrijving vermeldde e-mailadres. Hiermee is tevens de Overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Bij Inschrijving moet door de Wederpartij een Gebruikersnaam en Wachtwoord worden aangemaakt. Gebruikersnaam en het Wachtwoord moeten uniek zijn en, ter bescherming van de gegevens van de Wederpartij, door de Wederpartij enkel en alleen voor de Website worden gebruikt.
 4. De Wederpartij moet tijdens het inschrijvingsproces alle door hem ingevoerde gegevens controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens herstellen en alle wijzigingen daarna onmiddellijk aan Backstreet melden.
 5. De Wederpartij staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn.
 6. De Wederpartij moet voor de koop de staat en de beschrijving van een Kunstwerk op de Website ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig (laten) inspecteren en een eigen oordeel vormen over de mate waarin het Kunstwerk overeenkomt met de beschrijving ervan. De Wederpartij moet waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen inroepen.
 7. De Wederpartij moet zich bij het afhalen van de gekochte Kunstwerken op eerste verzoek van Backstreet legitimeren.
 8. De Wederpartij wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en is verantwoordelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 9. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Backstreet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
 10. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Backstreet nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Backstreet om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Rechten Backstreet

Backstreet houdt zich het recht voor om:

 1. zonder opgaaf van redenen personen als Wederpartij te weigeren;
 2. te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de volgorde van de te verkopen Kunstwerken;
 3. Kunstwerken terug te trekken van- of toe te voegen aan de Veiling;
 4. Kavels te combineren of te splitsen;
 5. vergissingen bij biedingen of toewijzingen te herstellen zonder dat de Wederpartij zich op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
 6. na toewijzing onmiddellijke gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen en bij weigering daarvan door de Wederpartij de koopovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en het Kunstwerk ten laste van de Wederpartij opnieuw te veilen zonder een eventueel nieuw bod van de Wederpartij daarbij te accepteren;
 7. indien de Wederpartij op eerste verzoek van Backstreet weigert zich te identificeren, de koopovereenkomst te ontbinden en het Kunstwerk opnieuw te veilen zonder daarbij een eventueel nieuw bod van de Wederpartij te accepteren;
 8. namens een andere partij biedingen uit te brengen;
 9. Kunstwerken waarover tijdens of direct na de veiling een geschil tussen partijen is gerezen, ten laste van de Wederpartij opnieuw in veiling te brengen en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden;
 10. een Veiling te annuleren, eerder dan op de Website vermeld te beëindigen of te verlengen. In geval van storing van de Website waardoor deze niet volledig en/of niet voor elke Wederpartij toegankelijk is, heeft Backstreet het recht de veiling voor onbepaalde tijd te verlengen.

Veiling, bieden

 1. Op de Website staan alle Veilingen vermeld die op enig moment actief zijn of op korte termijn actief zullen worden alsmede informatie over de Kunstwerken waarop deze Veilingen betrekking hebben.
 2. De Wederpartij kan via de Website een Bod uitbrengen op een Kavel en moet vervolgens de nadere instructies opvolgen zoals vermeld op de Website.
 3. De Wederpartij kan per Kunstwerk onbeperkt biedingen uitbrengen. Echter, per Veiling wordt een Biedvoet vermeldt. De Wederpartij kan te allen tijde zijn Bod slechts minimaal met de op de Veiling vermelde Biedvoet verhogen. Een uitgebracht Bod is definitief en kan niet herroepen worden.
 4. De Wederpartij kan een bieding uitbrengen in de vorm van een “proxybod”. Bij een proxybod geeft de Wederpartij aan welk bedrag hij maximaal bereid is te betalen. Het veilingsysteem zorgt er voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van de Wederpartij het minimaal mogelijke hogere Bod wordt uitgebracht, zolang het door de Wederpartij aangegeven maximum niet is bereikt.
 5. De Wederpartij wordt op de Website per Kunstwerk waarop hij een Bod heeft uitgebracht middels een overzicht van de laatste 10 biedingen op de hoogte gehouden van het verloop van zijn eigen biedingen en de biedingen van anderen die op het desbetreffende Kunstwerk hebben geboden. Ingeval de Wederpartij op enig moment tijdens de Veiling het hoogste Bod heeft uitgebracht wordt hij hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 6. Iedere Veiling is gebonden aan een op voorhand bepaalde tijdslimiet. De sluitingsdatum en/of sluitingstijd worden per Veiling op de Website vermeld. Nadat de Veiling een aanvang heeft genomen kan de Wederpartij op de Website aflezen wat de resterende tijd is voor deze specifieke Veiling. Na het verstrijken van genoemde tijdslimiet kan er niet langer worden geboden. Ingeval echter in de laatste 30 seconden nog een Bod wordt uitgebracht, zal de Veiling met 3 minuten worden verlengd.
 7. Ingeval de Wederpartij bij sluiting van de Veiling het hoogste Bod heeft uitgebracht, is de Wederpartij in beginsel eigenaar geworden van het Kunstwerk. Eigendomsoverdracht vindt niet eerder plaats dan nadat de aankoopprijs en eventuele kosten zijn voldaan.
 8. Het Bod en eventueel op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten en veiling- of administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld.

Totstandkoming van de koopovereenkomst

 1. De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing, hiervan is sprake wanneer de Aanbieder het bod van de Wederpartij heeft geaccepteerd dan wel Backstreet het Kunstwerk aan de Wederpartij – de hoogste bieder – heeft toegewezen.
 2. Acceptatie dan wel toewijzing door de Aanbieder geschiedt uitsluitend per door de Aanbieder verzonden e-mail.
 3. Voor het tijdstip en datum van acceptatie dan wel toewijzing is het datum/tijdveld in het door de Aanbieder verzonden e-mail bericht bepalend.
 4. Alle Kunstwerken worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden.

Privacy, gegevens Wederpartij

 1. Backstreet zal de, bij Inschrijving verzamelde, gegevens van de Wederpartij slechts registreren en beheren conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
 2. Backstreet zal alle in redelijkheid van haar te verlangen maatregelen nemen om de informatie op de Website alsmede de Website zelf zo goed mogelijk te beveiligingen. De Wederpartij moet echter te allen tijde zelf toezien op en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord. De Wederpartij moet Backstreet direct in kennis stellen bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens, zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Levering

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Backstreet haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Backstreet is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Verzending of transport van Kunstwerken vindt plaats voor rekening van de Wederpartij maar op een door Backstreet te bepalen wijze.
 4. Het risico voor de te leveren Kunstwerken gaat op de Wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren Kunstwerken feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de Kunstwerken (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren of de Kunstwerken niet worden afgehaald, heeft Backstreet het recht de Kunstwerken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan. De Wederpartij moet Backstreet binnen een door Backstreet te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de Kunstwerken alsnog te leveren dan wel de Kunstwerken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 6. Indien de Wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Backstreet heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de Kunstwerken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Backstreet een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Backstreet alsnog nakoming te vorderen.
 7. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Backstreet alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Klachten en retourzendingen

 1. De Wederpartij moet de geleverde Kunstwerken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de Wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de Kunstwerken aan Backstreet melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de Kunstwerken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van het Kunstwerk - schriftelijk aan Backstreet worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Backstreet is gemeld, is geen beroep mogelijk op een eventueel overeengekomen garantie.
 4. De Wederpartij moet Backstreet in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Backstreet verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Wederpartij.
 5. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Backstreet te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van Kunstwerken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.
 7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over Kunstwerken die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Garanties

 1. Backstreet zorgt er voor dat de overeengekomen Dienstverlening naar behoren en conform de in haar branche geldende normen en wet- en regelgeving wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien hiervan nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Indien voor de door Backstreet via de website www.modernekunstveiling.nl geleverde Kunstwerken door de Kunstenaar of leverancier een garantie of certificaat van echtheid is afgegeven, zal die garantie of dit certificaat op gelijke wijze tussen partijen gelden. Backstreet zal de Wederpartij hierover informeren.
 3. Bij een terecht beroep op de garantie zal Backstreet - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor vervanging van de Kunstwerken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Backstreet gegeven garanties aanvaardt Backstreet geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Backstreet is voor het in stand houden en de bereikbaarheid van de Website afhankelijk van verschillende providers. Backstreet zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Website zo spoedig mogelijk op te (laten) heffen en kan, hoewel Backstreet hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Website.
 3. Backstreet heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Website, de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden te zijn. Voor zover dit mogelijk is, zal Backstreet te verrichten onderhoudswerkzaamheden altijd tijdig op de Website vermelden.
 4. Indien Backstreet voorafgaand aan een Veiling de Wederpartij de gelegenheid biedt de Kunstwerken te bezichtigen geschiedt dit voor eigen risico van de Wederpartij.
 5. Indien op de Website bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat slechts een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de Wederpartij geen rechten kan ontlenen.
 6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is Backstreet alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Backstreet voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De Wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 8. Indien Backstreet aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Backstreet altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Backstreet gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Backstreet beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde Kunstwerken.
 9. De Wederpartij moet Backstreet uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 10. Backstreet is niet aansprakelijk en de Wederpartij kan geen beroep doen op een eventueel toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundige bewaring of onderhoud van de Kunstwerken;
  2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Backstreet verstrekte informatie;
  3. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
  4. door de keuze die de Wederpartij ten aanzien van het gekochte Kunstwerk heeft gemaakt;
  5. doordat door of namens de Wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het Kunstwerk zijn uitgevoerd.
 11. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Backstreet uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Backstreet of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Backstreet de Wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Wederpartij.

 

Betaling

 1. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 7 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Wederpartij aan Backstreet een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Backstreet betaling alsnog uitblijft, heeft Backstreet bovendien het recht aan de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Backstreet de Wederpartij bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Backstreet het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, heeft Backstreet het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Backstreet eveneens indien zij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
 3. Door de Wederpartij gedane betalingen worden door Backstreet eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Wederpartij bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De Aanbieder behoudt zich de eigendom van alle door hem krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren Kunstwerken voor tot het tijdstip waarop de Wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan de Aanbieder heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de Kunstwerken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde Kunstwerken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij de Kunstwerken niet op enige wijze verpanden of de Kunstwerken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De Wederpartij moet de Aanbieder direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de Kunstwerken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Wederpartij moet de Kunstwerken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de Aanbieder bewaren.
 6. De Wederpartij moet zorgen voor een zodanige verzekering dat de Kunstwerken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de Aanbieder op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de Aanbieder een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de Aanbieder het onherroepelijk recht toe het terrein van de Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Kunstwerken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de Aanbieder op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Backstreet heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de Wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De Wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de Wederpartij of Backstreet, heeft Backstreet het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Backstreet wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Backstreet, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Backstreet.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Backstreet zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Backstreet of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van hackers waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Backstreet tot aan dat moment nakomen.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Backstreet en de Wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Backstreet is gevestigd, zij het dat Backstreet altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Backstreet. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Backstreet schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 5. Indien de Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Backstreet het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Wederpartij gevestigd is.